novotneho-lavka

O nás

Česká strojnická společnost je zapsaný spolek strojních inženýrů a techniků, zajímajících se o strojírenství a příbuzné obory. Pro své členy i širší technickou veřejnost organizuje odbornou zájmovou činnost s cílem získávat nové informace a podporovat výměnu zkušeností z různých strojírenských oborů.

Členy společnosti mohou být fyzické a právnické osoby. ČSS je ustavena jako samosprávný a dobrovolný zapsaný spolek na základě zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a registrována Městským soudem Praha, spisová značka: L 72 z 1.1.2014. Účelem společnosti je uspokojování a prosazování odborných a společenských zájmů členů, rozvíjení jejich tvůrčích schopností a odborných znalostí.

Nejčastější formou činnosti ČSS je pořádání odborných akcí jako konferencí, seminářů, kurzů, školení a prezentací našich i zahraničních firem, odborně garantovaných jednotlivými odbornými sekcemi společnosti.
Jsou to: Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku , Nástroje a strojírenské technologie, Tribotechnika a od 1.1.2016 Strojírenská technologie.
V oblasti mezinárodní spolupráce má ČSS smlouvu o trvalé spolupráci s ASME - Americkou společností strojních inženýrů a je členem v mezinárodních nevládních organizacích
- ICOMES - International Congress of Mechanical Engineering Societies
- CETOP - European Oil Hydraulic and Pneumatic Committee
Trvalým členstvím v Českém národním výboru FEANI (Evropská federace národních inženýrských organizací) umožňuje ČSS svým členům získání prestižního titulu EUR ING.
Česká strojnická společnost je dobrovolným členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) www.csvts.cz.

Formy odborné činnosti ČSS

Česká strojnická společnost

  • poskytuje svým členům prostorové, organizační a materiální zázemí
  • zprostředkuje šíření technických informací zejména formou odborných a prezentačních akcí
  • využívá svých odborných kapacit i organizačního zázemí k podpoře celoživotního vzdělávání a rekvalifikace
  • rozšiřuje pro své členy odborné zázemí podporou činností svých sekcí
  • vydává ve spolupráci se sekcí Tribotechnika 2x ročně "Tribotechnické informace" a zabezpečuje účelovou ediční činnost
  • organizuje přednášky předních našich i zahraničních odborníků a prezentace zařízení, výrobků i služeb našich i zahraničních firem pro své členy i širší technickou veřejnost
  • spolupracuje s redakcí TechMagazínu při vydávání časopisu „Tribotechnické informace“ jako přílohy periodika TechMagazín, při propagaci své činnosti a pravidelně informuje o svých odborných akcích své členy i širší technickou veřejnost
  • zprostředkuje kontakty mezi českými strojírenskými podniky a zahraničními zájemci o spolupráci a společné podnikání.

Základní dokumenty České strojnické společnosti (Stanovy a Organizační řád) ke stažení zde: Stanovy a Organizační řád ČSS