O ČSS

 

Česká strojnická společnost je zapsaný spolek strojních inženýrů a techniků, zajímajících se o strojírenství a příbuzné obory. Pro své členy i širší technickou veřejnost organizuje odbornou zájmovou činnost s cílem získávat nové informace a podporovat výměnu zkušeností z různých strojírenských oborů.

Česká strojnická společnost je dobrovolným členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) www.csvts.cz.

Členy společnosti mohou být fyzické a právnické osoby. ČSS je ustavena jako samosprávný a dobrovolný zapsaný spolek na základě zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a registrována Městským soudem Praha, spisová značka: L 72 z 1.1.2014. Účelem společnosti je uspokojování a prosazování odborných a společenských zájmů členů, rozvíjení jejich tvůrčích schopností a odborných znalostí.

Nejčastější formou činnosti ČSS je pořádání odborných akcí jako konferencí, seminářů, kurzů, školení a prezentací našich i zahraničních firem, odborně garantovaných jednotlivými odbornými sekcemi společnosti.
Jsou to: Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku , Nástroje a strojírenské technologie, Tribotechnika a od 1.1.2016 Strojírenská technologie.
V oblasti mezinárodní spolupráce má ČSS smlouvu o trvalé spolupráci s ASME - Americkou společností strojních inženýrů a je členem v mezinárodních nevládních organizacích

  • ICOMES - International Congress of Mechanical Engineering Societies
  • CETOP - European Oil Hydraulic and Pneumatic Committee

Trvalým členstvím v Českém národním výboru FEANI (Evropská federace národních inženýrských organizací) umožňuje ČSS svým členům získání prestižního titulu EUR ING.

Formy odborné činnosti ČSS

Česká strojnická společnost

  • poskytuje svým členům prostorové, organizační a materiální zázemí
  • zprostředkuje šíření technických informací zejména formou odborných a prezentačních akcí
  • využívá svých odborných kapacit i organizačního zázemí k podpoře celoživotního vzdělávání a rekvalifikace
  • rozšiřuje pro své členy odborné zázemí podporou činností svých sekcí
  • vydává ve spolupráci se sekcí Tribotechnika 2x ročně "Tribotechnické informace" a zabezpečuje účelovou ediční činnost
  • organizuje přednášky předních našich i zahraničních odborníků a prezentace zařízení, výrobků i služeb našich i zahraničních firem pro své členy i širší technickou veřejnost
  • spolupracuje s redakcí TechMagazínu při vydávání časopisu „Tribotechnické informace“ jako přílohy periodika TechMagazín, při propagaci své činnosti a pravidelně informuje o svých odborných akcích své členy i širší technickou veřejnost
  • zprostředkuje kontakty mezi českými strojírenskými podniky a zahraničními zájemci o spolupráci a společné podnikání.