STANOVY

ČESKÉ  STROJNICKÉ  SPOLEČNOSTI  z. s.

 

Článek 1

Základní ustanovení 

 1. Česká strojnická společnost z. s. (zapsaný spolek) je samosprávným a dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob, zajímajících se o strojírenství a příbuzné obory. (Dále jen „společnost“.)

 2. Společnost je ustavena na základě zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

 3. Společnost je samostatnou právnickou osobou.

 4. Název společnosti je: Česká strojnická společnost z.s.

 5. Společnost používá v anglickém jazyce překlad Czech Mechanical Engineering Society

 6. Společnost působí na území České republiky a jejím sídlem je Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00  Praha 1. 

 

Článek 2

 Účel společnosti 

 1. Účelem společnosti je rozvíjení tvůrčích schopností a odborných znalostí členů, uspokojování a prosazování jejich odborných a společenských zájmů.

 2. Při jeho naplňování společnost zejména:

  a) vytváří podmínky pro sdružování členů spolku k zájmové a odborné činnosti,

  b)  umožňuje a organizuje odborné styky, výměnu zkušeností, konzultace a společná řešení odborných problémů,

  c)  zabezpečuje získávání a šíření vědeckých, technických, ekonomických, právních a obchodních informací,

  d) organizuje  výchovně - vzdělávací  činnost, podílí se na rekvalifikačním a celoživotním vzdělávání, pořádá odborné kurzy, semináře a konference,

  e)  v rámci svého poslání zabezpečuje ediční činnost,

  f)  zabezpečuje expertizní, poradenskou a konzultační činnost a rozvíjí další aktivity, spadající do sféry odborných zájmů členů,

  g) pro zajištění potřeb svých členů může zřizovat zájmové spolky a jiné subjekty, nebo do nich vstupovat,

  h)  sleduje činnost obdobných domácích i zahraničních organizací a případně s nimi navazuje účelnou spolupráci.

 3. Zastupuje a hájí zájmy členů společnosti vůči vnějším subjektům.

 4. Spravuje majetek Společnosti v zájmu jeho členů.

 

Článek 3

Členství ve společnosti

 

Členy společnosti mohou být fyzické i právnické osoby.

 

Článek 4

Členství fyzických osob 

 

1.  Členem společnosti se může stát každý občan České republiky i každý cizí státní příslušník starší 18let.

2.  Členství vzniká registrací přihlášky sekretariátem společnosti a zaplacením členských příspěvků.

3.  Členství zaniká

a)  písemným oznámením člena o vystoupení,

b)  zrušením pro neplnění členských povinností na základě rozhodnutí Rady společnosti,

c)  zánikem společnosti,

d) úmrtím člena.

4.  Práva člena společnosti

a)  podílet se na všech formách činnosti společnosti,

b)  zúčastňovat se akcí společnosti a využívat členské výhody,

c) navrhovat kandidáty na veškeré funkce ve společnosti,

d) volit a být volen do orgánů společnosti a odvolávat se k nim,

e)  podávat připomínky, návrhy a spolurozhodovat o návrzích podaných jinými členy.

5.  Povinnosti člena společnosti

a)  dodržovat stanovy a organizační řád společnosti,

b) platit řádně, včas a ve stanovené výši členské příspěvky,

c)  dbát o řádnou členskou registraci a při změně bydliště či zaměstnání oznamovat změnu souvisejících údajů,

d) řádně vykonávat přijaté funkce a úkoly,

e)  hájit zájmy společnosti a jejích členů.

 

Článek 5

Členství právnických osob

1.  Členem společnosti se může stát každá právnická osoba se sídlem v České republice, pokud je její činnost slučitelná s právním řádem České republiky.

2.  Členství vzniká podpisem smlouvy o členství, uzavřené mezi právnickou osobou a Radou společnosti.

     Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou, obsahuje dohodnuté podmínky a dohodnutou výši členského příspěvku.

3.  Členství zaniká

a)  ukončením doby platnosti smlouvy,

b)  ukončením doby výpovědní lhůty po výpovědi smlouvy jednou ze stran,

c)  zánikem člena - právnické osoby,

d) zánikem společnosti,

e)  zrušením pro neplacení členského příspěvku na základě rozhodnutí Rady společnosti.

 

Článek 6

Orgány společnosti

 

Orgány společnosti jsou:

a)  Sjezd společnosti

b)  Rada společnosti

c) Dozorčí rada

d) Sekretariát společnosti

e) Trvalé nebo dočasné organizační články

 

Článek 7

Sjezd společnosti

1.  Nejvyšším orgánem společnosti je sjezd společnosti, který svolává Rada společnosti jednou za 4 roky.

2.  Sjezd společnosti

a)  projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé funkční období,

b)  projednává zprávu Dozorčí rady,

c)  projednává a schvaluje program společnosti,

d) volí členy Rady společnosti a Dozorčí rady,

e)  schvaluje výši členských příspěvků fyzických osob pro další období,

f)  rozhoduje o změnách stanov,

g) rozhoduje o zrušení společnosti, osobě likvidátora a jeho odměně a to nadpoloviční většinou členské základny s možností využití technických prostředků (např. emailem zaslané stanovisko s podpisem). Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

h) Sjezd společnosti je schopen usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení Sjezd přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

3. Není-li Sjezd na svém zasedání schopen usnášet se, může Rada společnosti svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 ti dnů ode dne předchozího zasedání náhradní zasedání. Náhradní zasedání Sjezdu se musí konat nejpozději do 6 ti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Sjezdu před tím svoláno. Usnesení může pak náhradní sjezd přijmout hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů.

4.  V případě potřeby může Rada společnosti svolat k projednání naléhavých otázek mimořádný sjezd. Mimořádný sjezd je Rada společnosti povinna svolat na základě požadavku nejméně jedné třetiny členů.

 

Článek 8

Rada společnosti

1.  Sjezd společnosti volí a odvolává členy Rady společnosti.

2.  Rada společnosti je kolektivním statutárním orgánem společnosti (spolku).

3.  Rada společnosti:

a) řídí činnost a hospodaření společnosti mezi sjezdy,

b) zabezpečuje potřebnou koordinaci činnosti společnosti a jejích odborných sekcí,

c) za svou činnost odpovídá sjezdu.

4.  Rada společnosti má pět členů. Volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a další funkcionáře Rady.

5.  Jmenuje a odvolává tajemníka společnosti, určuje jeho působnost, práva a odpovědnost.

6.  Za členy, kteří v průběhu funkčního období svou činnost v Radě ukončili, nastupují náhradníci zvolení sjezdem. V případě, že klesne počet členů Rady pod 3 členy a nejsou zvoleni náhradníci, Rada společnosti svolá mimořádný sjezd.

7.  Rada společnosti může delegovat některé ze svých pravomocí na další organizační články.

8. Jménem statutárního orgánu společnosti jednají předseda a tajemník, kteří jsou za společnost oprávněni podepisovat samostatně. Na základě pověření Radou společnosti může za společnost samostatně jednat i místopředseda, případně další pověřený člen Rady společnosti.

9.  Je zřizovatelem obchodních organizací, určených pro potřeby společnosti.

10. Reprezentuje společnost vůči tuzemským i zahraničním partnerům.

11. Spravuje majetek společnosti.

 

Článek  9

Dozorčí rada

1.  Sjezd společnosti volí a odvolává členy Dozorčí rady.

2.  Dozorčí rada, jako kontrolní orgán, kontroluje zejména:

a)  plnění usnesení sjezdu,

b)  plnění programu společnosti,

c)  dodržování stanov a organizačního řádu společnosti,

d) hospodaření s prostředky a s majetkem společnosti.

3.  Se závěry svých zjištění seznamuje Radu společnosti a souhrnnou zprávu předkládá Sjezdu, kterému odpovídá za svou činnost.

4.  Dozorčí rada má tři členy. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

5.  Za členy, kteří v průběhu funkčního období svou činnost v Dozorčí radě ukončili, nastupují náhradníci zvolení sjezdem. V případě, že klesne počet členů Dozorčí rady pod 2 členy a nejsou zvoleni náhradníci, Rada společnosti svolá mimořádný sjezd.

 

Článek 10

Sekretariát společnosti

1.  Sekretariát společnosti je podřízen Radě společnosti.

2.  Zabezpečuje činnost společnosti mezi zasedáními Rady společnosti.

3.  Dle požadavku Rady společnosti zabezpečuje potřebnou koordinaci činnosti společnosti a jejích odborných sekcí,

4.  Zabezpečuje organizační, administrativní a ekonomickou agendu společnosti.

5.  Plní úkoly určené sjezdem společnosti a usnesením Rady společnosti.

6.  Je řízen tajemníkem společnosti, který za činnost sekretariátu odpovídá Radě společnosti.

7.  Registruje členskou základnu.

8. Zabezpečuje potřebnou správní činnost, technickoekonomické informace, ediční, organizační,      právní a další služby.

 

Článek 11

Trvalé nebo dočasné organizační články

1.  Rada společnosti umožňuje vznik trvalých nebo dočasných organizačních článků společnosti.

2.  Organizační články společnosti (odborné sekce, asociace, komise, apod.) jsou zřizované podle odborných zájmů členské základny.

 

Článek 12

Hospodaření společnosti

 1. Hospodaření společnosti se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.

  V kalendářním roce je řízeno rozpočtem, schváleným Radou společnosti.

 2. Hospodaření organizačních článků společnosti je stanoveno organizačním řádem.

 3. Majetek společnosti je tvořen hmotným i nehmotným majetkem.

 4. Prostředky společnosti musí být vynakládány výhradně na uskutečňování účelu společnosti a v souladu se zásadami jeho hospodaření.

 5. Nárok na rozdělení likvidačního zůstatku mají pouze právnické osoby, které ke dni rozdělení likvidačního zůstatku prokazatelně uhradily členský příspěvek za daný rok.

 6. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhu společnosti nezbytné.

 7. Příjmy společnosti tvoří:

  1. příjmy z odborné a hospodářské činnosti,
  2. výnosy úroků z uložených finančních prostředků,
  3. příspěvky členů,
  4. dotace, subvence a dary.

Článek 13

Členské příspěvky

 1. Členský příspěvek platí každý člen společnosti.

 2. Výši členských příspěvků fyzických osob stanoví Sjezd společnosti.

 3. Právnické osoby platí členský příspěvek ve výši dohodnuté ve smlouvě o členství.

 

Článek 14

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy mohou být změněny pouze usnesením Sjezdu společnosti.

 2. Rada společnosti vydá jako prováděcí předpis k těmto stanovám organizační řád.

 3. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Sjezdem společnosti.

 

 

Stanovy byly schváleny VII. sjezdem České strojnické společnosti dne 14. března 2015.

 

Stanovy byly předány Městskému soudu v Praze, který Usnesením č. L 72/RD7/MSPH
z 1.9.2015 zaregistroval Českou strojnickou společnost
ve smyslu nového Občanského zákoníku (platného od 1.1.2014) jako „zapsaný spolek“.

 

Stanovy se VIII. sjezdem ČSS neměnily.ORGANIZAČNÍ  ŘÁD

České strojnické společnosti z. s.

 

Článek 1

Základní ustanovení

1.1.    Česká strojnická společnost z. s. (zapsaný spolek) je samosprávným a dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob, zajímajících se o strojírenství a příbuzné obory. (Dále jen „společnost“.) 

1.2.    Společnost je ustavena na základě zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a registrována Městským soudem Praha, spisová značka: L 72 z 1.1.2014

1.3.    Společnost působí na území České republiky a jejím sídlem je Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00  Praha 1.  

 

Článek 2

Členství ve společnosti

2.1.    Členy společnosti mohou být fyzické i právnické osoby.

2.2.    Členskou registraci fyzických osob zabezpečuje sekretariát společnosti.

2.3.    Členskou registraci právnických osob zabezpečuje sekretariát společnosti na základě uzavření smlouvy o členství Radou společnosti.

2.4.    Vznik a zánik členství fyzických osob i jejich členská práva a povinnosti definuje článek 4 stanov společnosti.

2.5.    Vznik a zánik členství právnických osob definuje článek 5 stanov společnosti.

 

Článek 3

Struktura společnosti 

3.1.    Orgány společnosti jsou:

          a) Sjezd společnosti

          b) Rada společnosti  - volený orgán Sjezdem společnosti

          c) Dozorčí rada – volený orgán Sjezdem společnosti

          d) Sekretariát společnosti

          e) Odborné sekce a případně jiné trvalé nebo dočasné organizační články

3.2.    Nejvyšším a jediným organizačním článkem s právní subjektivitou je Rada společnosti (spolku).

3.3.    Sekretariát společnosti je podřízen Radě společnosti a zabezpečuje činnost společnosti v rozsahu článku 10 stanov společnosti

3.4.    Trvalými nebo dočasnými organizačními články bez právní subjektivity jsou odborné sekce, asociace, komise, apod., zřizované podle odborných zájmů a potřeb.

          V době po konání VIII. sjezdu České strojnické společnosti, konaného 9.3.2019, jsou takovými organizačními články odborné sekce „Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku“ (CAHP), „Tribotechnika“ a „Strojírenská technologie“.

 

Článek 4

Kompetence orgánů

4.1.    Rada společnosti je nejvyšším organizačním článkem mezi sjezdy společnosti a nositelem právní subjektivity společnosti (spolku).

4.2.    Volené orgány společnosti (Rada a Dozorčí rada) jsou voleny sjezdem společnosti. Stanovy v článcích 8 a 9  určují počet jejich členů.

4.3.    Usnesení volených orgánů jsou platná při účasti nadpoloviční většiny členů orgánů, schválí-li je více než 50% přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

4.4.    Rada společnosti zasedá podle potřeby, minimálně však 2x ročně.  Na její zasedání je pravidelně zván předseda Dozorčí rady s hlasem poradním. V případě potřeby mohou být k projednání důležitých témat na zasedání Rady přizváni s hlasem poradním i další členové Dozorčí rady nebo funkcionáři společnosti.

4.5.    Dozorčí rada zasedá podle potřeby. Na svá zasedání si k projednávaným bodům může přizvat kteréhokoliv funkcionáře společnosti.

4.6.    Sekretariát společnosti zabezpečuje organizační, administrativní a ekonomickou agendu.
Je řízen tajemníkem společnosti, který za činnost sekretariátu odpovídá Radě společnosti. Rada společnosti určuje strukturu sekretariátu a náplň i rozsah jeho činnosti.

4.7.    Rada společnosti řídí a zabezpečuje činnosti stanovené články 8, 9, 10 a 11 stanov společnosti.

 

Článek 5

Odborné sekce

5.1.    Pro realizaci a uspokojování odborných zájmů členů společnosti jsou Radou společnosti zřizovány odborné sekce.

5.2.    V rámci těchto sekcí lze s ohledem na užší profesní specializaci ustavovat odborné skupiny.

5.3.    Činnost odborné sekce řídí výbor, volený schůzí (valnou hromadou právnických osob) sekce.

5.4.    Výbor odborné sekce:

          -    volí ze svého středu předsedu, tajemníka, případně další funkcionáře;

          -    určuje odbornou náplň a formy činnosti sekce;

          -    odpovídá za činnost sekce Radě společnosti.

 

Článek 6

Hospodaření společnosti

6.1.    Hospodaření společnosti (spolku) se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.

6.2.    Hospodaření společnosti (spolku) je v kalendářním roce řízeno rozpočtem, schváleným Radou společnosti.

          Hospodaření:

          -    zabezpečuje sekretariát společnosti;

          -    kontroluje Dozorčí rada;

          -    schvaluje Rada společnosti.

6.3.    Hospodaření organizačních článků bez právní subjektivity, zřízených Radou společnosti, je nedílnou součástí hospodaření společnosti.

6.4.    Hospodaření odborných sekcí je v  rámci hospodaření společnosti evidenčně sledováno sekretariátem společnosti na zvláštních podúčtech. Při kladném hospodářském výsledku zůstává část čistého zisku odborné sekci k použití pro vlastní odbornou činnost. Tuto část určuje Rada s přihlédnutím k celkovému hospodářskému výsledku společnosti.

 

Článek 7

Členské příspěvky

7.1.    Členské příspěvky fyzických osob, registrovaných sekretariátem České strojnické společnosti, stanovil IX. Sjezd společnosti ve výši Kč 700,- za rok.

7.2.    Členské příspěvky právnických osob jsou stanoveny dohodou ve smlouvě o členství.

7.3.    Všechny členské příspěvky jsou vybírány a placeny tak, aby byly každý rok převedeny na účet společnosti nejpozději do konce měsíce června.

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

8.1.    Tento organizační řád je na základě článku 14, bod 2. stanov společnosti závazný jako prováděcí předpis pro všechny organizační články a členy České strojnické společnosti.

8.2.    Organizační řád schvaluje a vydává Rada společnosti.

8.3.    Organizační řád nabývá platnosti dnem jeho schválení.

 

Tento organizační řád byl schválen Radou společnosti na 2. schůzi dne 15.5.2019, aktualizový po IX sjezdu ČSS.