Členy společnosti mohou být fyzické i právnické osoby.

 Členství fyzických osob


Prihláška za individuálního člena České strojnické společnosti zde: Přihláška za individuálního člena ČSS

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 1. Členem společnosti se může stát každý občan České republiky i každý cizí státní příslušník.
 2. Členství vzniká registrací přihlášky sekretariátem společnosti a zaplacením členských příspěvků.
 3. Členství zaniká
  1. písemným oznámením člena o vystoupení,
  2. zrušením pro neplnění členských povinností na základě rozhodnutí Rady společnosti nebo členské schůze,
  3. zánikem společnosti,
  4. úmrtím člena.
 4. Práva člena společnosti
  1. podílet se na všech formách činnosti společnosti,
  2. zúčastňovat se akcí společnosti a využívat členské výhody,
  3. volit a být volen do orgánů společnosti a odvolávat se k nim,
  4. podávat návrhy a spolurozhodovat o návrzích podaných jinými členy.
 5. Povinnosti člena společnosti
  1. dodržovat stanovy a organizační řád společnosti,
  2. platit řádně, včas a ve stanovené výši členské příspěvky,
  3. dbát o řádnou členskou registraci i při změně působiště a registračnímu místu oznamovat změnu důležitých údajů,
  4. řádně vykonávat přijaté funkce a úkoly,
  5. hájit zájmy společnosti a jejích členů.
 6. Výši individuálních členských příspěvků stanoví sjezd společnosti.
 7. Výše ročního příspěvku individuálních členů ČSS stanoví sjezd společnosti a v současné době činí 700,- Kč.

 

Členství právnických osob 


Žádost o zaslání smlouvy člena právnické osoby ČSS : Žádost o zaslání smlouvy

přiložený formulář vyplňte a zašlete na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 1. Členem společnosti se může stát každá právnická osoba se sídlem v České republice, pokud je její činnost slučitelná s právním řádem České republiky.
 2. Člen ČSS - právnická osoba má právo zúčastnit se svým zástupcem sjezdu společnosti, zúčastnit se práce a ovlivňování činnosti ve vybraných sekcích, jeho zaměstnanci mají podobně jako individuální členové (fyzické osoby) právo zúčastňovat se všech akcí společnosti za zvýhodněných podmínek.
 3. Členství vzniká podpisem smlouvy o členství, uzavřené mezi právnickou osobou a sekretariátem společnosti.
  Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou,obsahuje dohodnuté podmínky a dohodnutou výši členského příspěvku.
 4. Členství zaniká
  1. ukončením doby platnosti smlouvy,
  2. ukončením doby výpovědní lhůty po výpovědi smlouvy jednou ze stran,
  3. zánikem člena - právnické osoby,
  4. zánikem společnosti,
  5. zrušením pro neplacení členského příspěvku na základě rozhodnutí Rady společnosti.
 5. U právnických osob se roční příspěvek stanoví dohodou. Jeho výše se odvozuje od počtu zaměstnanců v organizaci
  (do 50 os. - 5.000,-Kč; do 200 os. - 10.000,-Kč; do 500 os. -15.000,-Kč; nad 500 os. - výše dle dohody).